Words of Power > TexnoLatin > fulgur (electro) symbol

fulgur (electro)